Termeni și condiții

1. Bine ați venit pe platforma „PARCĂRI ONLINE” ce se găsește pe site-ul Primăriei Sectorului 5 (https://sector5.ro), la adresa: https://parcari.sector5.ro . Accesarea platformei online a acestui site, precum și utilizarea serviciilor prestate prin intermediul site-ului au loc ulterior informării dumneavoastră cu privire la existența termenilor și condițiilor enumerate mai jos („Termenii”) și, în cazul accesării Platformei, acordării posibilității de a-i accepta în mod expres. În lipsa acestui accept, explicit sau implicit, din partea dumneavoastră, nu puteți utiliza platforma „PARCĂRI ONLINE”.
Platforma ”Parcări online” este un produs software, dezvoltat și întreținut pentru Primăria Sectorului 5.
Secțiunea Termeni și Condiții are scopul de a informa utilizatorii cu privire la produsele / serviciile gazduite de acest site, dar și de a proteja interesele Primariei Sectorului 5 (în calitate de furnizor) de eventuale utilizări necorespunzătoare / abuzive ale site-ului.
Prezentul acord legal dintre dumneavoastră și Primăria Sectorului 5 București are în vedere utilizarea de către dumneavoastră a platformei online, precum și a serviciilor aferente. Puteți utiliza Platforma numai în conformitate cu acesti Termeni și condiții. 2. Utilizarea și funcționarea platformei de parcări
2.1 Primaria Sectorului 5 oferă Utilizatorului, acces la Platforma „PARCĂRI ONLINE” prin intermediul căreia acesta poate solicita un loc de parcare de reședință, actualizarea sau modificarea contractului de închiriere loc parcare de reședință.
2.2 Platforma „PARCĂRI ONLINE” nu este destinată utilizării de către persoanele sub 18 ani.
Prin folosirea acestei aplicații, declarați că aveți cel puțin 18 ani împliniți. 2.3 Serviciile furnizate prin intermediul „Parcări online” se adresează doar Utilizatorilor care acceptă acești Termeni și pot fi folosite doar ulterior acceptării acestor termeni. În măsura în care este necesar, conform prevederilor legale sau cerințelor unei autorități, precum și în baza unor suspiciuni de fraudă ori afectare a sistemelor acesteia, Primăria Sectorului 5 poate solicita unui Utilizator să dovedească legitimitatea calității sale de Utilizator, prin solicitarea furnizării unor informații sau documente suplimentare. În această situație, Primăria Sectorului 5 nu va prelucra Datele cu Caracter Personal existente în cadrul informațiilor/documentelor suplimentare oferite decât în scopul dovedirii legitimității calității de Utilizator.
2.4. Prin intermediul platformei „PARCĂRI ONLINE”, Primăria Sectorului 5 oferă acces utilizatorilor la următoarele servicii:
  1. Solicitarea în vederea atribuirii unui loc de parcare;
  2. Actualizarea sau modificarea unui contract de închiriere loc parcare de reședință.

2.5. Pentru ca un Utilizator să poată beneficia, în cele mai bune condiții, de serviciile descrise mai sus, acesta trebuie să urmeze un anumit set de pași:
  1. accesarea Platformei (disponibila de pe orice telefon sau computer);
  2. completarea unui formular conținând următoarele câmpuri: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de domiciliu, telefon, adresa de e-mail, date de identificare autoturism; La completarea acestui formular, Utilizatorul este obligat să furnizeze date actuale și complete; în lipsa completării formularului, o persoană fizică nu poate solicita atribuirea unui loc de parcare, actualizarea sau modificarea contractului de închiriere loc parcare de resedinta;
  3. în cadrul procesului descris la litera b), acceptarea Termenilor și confirmarea că a fost informat cu privire la conținutul Politicii; aceste documente fiind accesibile în orice moment, pentru consultare, în cadrul platformei;

2.6 Ca urmare a pașilor indicați mai sus, Primăria Sectorului 5, prin intermediul Platformei, are acces și prelucrează anumite informații existente în conturile electronice ale solicitanților. Accesul și prelucrarea sunt realizate în conformitate cu prevederile Politicii.
2.7 În cazul în care, în cursul utilizării Platformei „Parcări online”, Utilizatorul observă orice elemente care ar putea indica funcționarea necorespunzătoare a acesteia, poate semnala acest fapt instituției printr-un e-mail transmis la adresa primarie@sector5.ro
2.8 Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru toate datele completate în Platforma „Parcări online”. În schimb, Primăria Sectorului 5 garantează că prelucrează datele introduse în Platforma de parcări, inclusiv datele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Politicii de confidentialitate.
3. Modificarea termenilor 3.1. Serviciile platformei pot fi modificate în timp, pe măsura ce îmbunătățim sau adăugăm funcționalități. Astfel, termenii pot fi modificați oricând de către Primaria Sectorului 5. Ori de câte ori vom face modificări, Utilizatorul va fi notificat în acest sens în momentul accesării Platformei și i se va solicita acordul expres cu privire la acceptarea acestor Termeni.
3.2. Utilizatorii pot accesa, în cadrul Platformei, Termenii în versiunea lor cea mai recentă, în orice moment.
4. Activități interzise
Nu puteţi accesa sau folosi platforma online pentru nici un alt scop decât cel pentru care Furnizorul (Primăria Sectorului 5, București) îl face disponibil. Activităţile interzise includ, dar fără a se limita la:
5. Întreruperea / Anularea serviciilor
Primaria Sectorului 5 își rezervă dreptul de a modifica unilateral dispozițiile prezentului Acord în conformitate cu legislatia română în vigoare la momentul respectiv, dacă încălcați sau dacă avem motive întemeiate să credem ca veți încălca termenii și condițiile noastre.
Ne rezervăm dreptul de a anula sau suspenda imediat și pe termen nelimitat serviciile noastre de care beneficiați dumneavoastră, dacă încălcați sau dacă avem motive întemeiate să credem că veți încalca termenii și condițiile noastre. De asemenea vom întrerupe serviciile noastre către dumneavoastră dacă vă angajați într-o conduită pe care noi o considerăm inacceptabilă.
Prezentul acord va fi guvernat și interpretat conform legii române.
Orice diferend ivit pe parcursul derularii prezentului Acord cu privire la înțelesul, întinderea, executarea sau încetarea acestuia va fi soluționat pe cale amiabilă, iar daca acest lucru nu este posibil, atunci litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor judecătorești competente.
6. Proprietate intelectuală
Primăria Sectorului 5 este titular al tuturor drepturilor asupra conținutului Platformei (incluzând, fără limitare, imagini, texte, mărci comerciale, logo-uri, elemente de grafică web, scripturi, aplicații și baze de date). Este interzisă folosirea oricăror elemente de conținut privind Platforma, fără acordul prealabil scris al Primăriei Sectorului 5.
7. Notificări
7.1. Orice notificare, cerere sau comunicare adresată de o parte celeilalte părți va fi valabil efectuată dacă este făcută în formă scrisă și adusa la cunoștința părții fie prin scrisoare recomandată, fax sau poștă electronică (e-mail). În cazul în care notificarea se va face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primita de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. Daca notificarea este trimisa prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare care urmează zilei de expediere. Notificarea verbală și/sau telefonică nu este luată în considerare.
8. Forță majoră
8.1. Parțile nu vor fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea sau întârzierea îndeplinirii obligațiilor atunci când acestea sunt cauzate de orice eveniment imprevizibil care se află în afara controlului părții respective, care nu implică vina sau neglijența acesteia. Se includ, fără limitări: calamități naturale, izbucnirea unor revolte civile, acte de terorism, acte ale oricarui guvern sau organe ale puterii de stat, razboaie, incendii, inundații, epidemii, restricții impuse de carantina sau embargouri, explozii, greve (fie acestea legale sau ilegale). Părțile vor depune toate eforturile rezonabile în vederea ameliorarii efectului evenimentului care constituie forța majoră.
8.2. Cazul de forță majoră va fi notificat celorlalte părți în termen de maxim 3 (trei) zile de la apariția sa.
9. Date personale
Primăria Sectorului 5 garantează că datele personale ale utilizatorului vor fi folosite exclusiv în scopul prestării serviciilor specifice parcajelor auto de reședință, conform solicitării utilizatorului și cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 și Legii nr. 190/2018 (detalii în documentul „Politica de confidențialitate”)